www.cwjmemhmong.info
 ......  |   HOME  |   ABOUT CWJMEM  |   PAHAUH HISTORY  |   CONSONANTS  |   NUMBERS & MARKS  |   VOWELS  |   CONTACT  |   ......
Hmong Script Software

About Pahauh Hmong
Pahauh Hmong History
What is Cwjmem Hmong?

Pahauh Hmong Alphabets
Vowels
Consonants
Numerals & Punctuations

View Documents with Cwjmem Font
Dedication Page

View Documents without Cwjmem Font
Sample Writing
Keyboard Layout

E-Mail
cwjmemhmong@gmail.com
Your comments and suggestions are always welcome here.

Converting:
Latin Hmong to Pahauh Hmong   &
Pahauh Hmong to Latin HmongThov nqua hu txog ib tsoom npoj yaig txhua tus uas tsim txua muaj Phajhauj FONTS los sib koom tes. Txog caij lawm peb yuav tau los zaum ua ke sib tham, tsim kom muaj tib tug KEYBOARD siv rau Phajhauj xwb. Peb sawv daws tsis txhob nyias taus nyias ua li niaj hnub niam no ntxiv lawm. Koj ho xav li cas thiab pom li cas no hais mus rau peb paub.
cwjmemhmong@gmail.com

.
CWJMEM HMONG
The First True Hmong Alphabet
[ Pahauh Hmong ]

Home
Nyob Zoo

 Nyob zoo kwv tij Hmoob, zoo siab uas koj ncig tuaj txog ntawm qhov chaw nod. Qhov chaw no yog tsim los qhia txog tias hauv peb Hmoob keeb kwm muaj ib tus neeg uas yog neeg Hmoob tiag tiag tsim tau tus tsiaj ntawv sau hais ua lus Hmoob, nws yog thawj tug Hmoob thiab thawj zaug hauv Hmoob lub neej. Nws lub npe hu ua "Shoob Lwj Yaj" uas ib txhia keev hu nws tias "Txiv Soob" thiab los yog hu tias "Niam Ntawv."
PrideXav tias peb sawv daws yuav tsum txaus siab thiab thov qhuas nws thiab nws txoj hauj lwm uas nws tsim tau tus ntawv Hmoob no uas muaj lub npe hu ua "Phaj Hauj Hmoob" rau peb Hmoob kawm thiab siv ib zaug. Kom Hmoob thiaj li muaj ntaub ntawv sau li luag lwm haiv neeg.
Txawm hais tias koj yuav nyiam thiab tsis nyiam los xij, nws lub npe thiab nws txoj hauj lwm yeej yuav nyob hauv peb Hmoob phau ntawv keeb kwm mus ib txhis tsis ploj. Phaj Hauj Hmoob yeej tseem yog Hmoob thawj tug ntawv tiag. Hmoob tsis txhob sib rhuav Hmoob tab sis Hmoob yuav tsum txaus siab qhov Hmoob muaj thiab Hmoob ua tau.

F R E E    I N F O R M A T I O N
Download FREE Cwjmem Hmong Font for PC. This font enables you to view Pahauh Hmong text web pages online with most web browsers. Click on the files below to start downloading:

 • hmongnet.ttf Cwjmem Font
 • font_inst.doc Installation Instructions
 • keymvist.zip Keyboard Manager
 • The Keyboard Manager works with Windows Vista & Windows 7.


  TXHIM KHO PHAJHAUJ HMOOB
  Thov caw peb Hmoob cov coj qhia tus ntawv Phajhauj no los sib tuav tes zaum ua ke sib tham txhim kho tus ntawv no kom zoo nce tau mus rau theem qib siab lawm tom ntej >> read more

  Pahauh Hmong has been encoded with the Unicode Standard unicode.org Version 7 released on June 16, 2014.

  Ntawv Phajhauj Hmoob twb zwm tau nrog koom haum ntiaj teb tsiaj ntawv unicode.org Lawj 7 hnub tim 16 lub 6 hli xyoo 2014.

  Character Code Charts


  We would like to ask all Pahauh Hmong font developers around the world to work together. It is time for all us to sit down together to form a committee and create a Universal Standard Keyboard Layout for Pahauh Hmong. Contact us at: cwjmemhmong@gmail.com for detail.

  Updated:
  .
  Links to News and Information
  around the World

  [ ] CNN News
  [ ] ABC News
  [ ] NBC News
  [ ] Xinhua News
  [ ] Taipei Times
  [ ] Thaiware

  Radio Broadcasts:
  RFA-Lao
  VOA-Lao Service
  Hmong KPNP1600AM
  Hmong KQEQ1210AM

  Hmong Links:
  [ ] Hmong Script Software
  [ ] WWW Hmong Homepage
  [ ] Hmongbiz.net/media
  [ ] Hmong Vocabulary.com

  Entertainments:

  H
  L
  U
  B

  K
  O
  J

  Copyright © 2003 - All Rights Reserved.