Home
Index
-
About Cwjmem Hmong
Pahawh Hmong History
What is Cwjmem Hmong?
Pahawh Hmong Alphabets
Vowels
Consonants
Numerals & Punctuations
Cwjmem Hmong Fonts
Sample Writing
Keyboard Layout
Contact Us
Email: cwjmemhmong@gmail.com
Copyright © 2003 - All Rights Reserved.

Nyob Zoo

Zoo siab uas koj ncig tuaj txog ntawm qhov chaw nod. Qhov chaw no yog tsim los qhia txog tias hauv peb Hmoob keeb kwm muaj ib tus neeg uas yog neeg Hmoob tiag tiag tsim tau tus tsiaj ntawv sau hais ua lus Hmoob, nws yog thawj tug Hmoob thiab thawj zaug hauv Hmoob lub neej. Nws lub npe hu ua "Shoob Lwj Yaj" uas ib txhia keev hu nws tias "Txiv Soob" thiab los yog hu tias "Niam Ntawv."

Xav tias peb sawv daws yuav tsum txaus siab thiab thov qhuas nws thiab nws txoj hauj lwm uas nws tsim tau tus ntawv Hmoob no uas muaj lub npe hu ua "Phaj Hauj Hmoob" rau peb Hmoob kawm thiab siv ib zaug. Kom Hmoob thiaj li muaj ntaub ntawv sau li luag lwm haiv neeg.

Txawm hais tias koj yuav nyiam thiab tsis nyiam los xij, nws lub npe thiab nws txoj hauj lwm yeej yuav nyob hauv peb Hmoob phau ntawv keeb kwm mus ib txhis tsis ploj. Phaj Hauj Hmoob yeej tseem yog Hmoob thawj tug ntawv tiag. Hmoob tsis txhob sib rhuav Hmoob tab sis Hmoob yuav tsum txaus siab qhov Hmoob muaj thiab Hmoob ua tau.
Ntawv Phajhauj Hmoob twb zwm tau nrog koom haum ntiaj teb tsiaj ntawv unicode.org Lawj 7 hnub tim 16 lub 6 hli xyoo 2014.

Pahawh Hmong has been encoded with the Unicode Standard unicode.org Version 7 released on June 16, 2014.

Character Code Charts
www.cwjmemhmong.info
Link to old website: Hmong Script Software