www.cwjmemhmong.info
 ......  |   HOME  |   ABOUT CWJMEM  |   PAHAUH HISTORY  |   CONSONANTS  |   NUMBERS & MARKS  |   VOWELS  |   CONTACT  |   ......
Hmong Script Software

About Pahauh Hmong
Pahauh Hmong History
What is Cwjmem Hmong?

Pahauh Hmong Alphabets
Vowels
Consonants
Numerals & Punctuations

View Documents with Cwjmem Font
Dedication Page

View Documents without Cwjmem Font
Sample Writing
Keyboard Layout

E-Mail
cwjmemhmong@gmail.com
Your comments and suggestions are always welcome here.
Thov nqua hu txog ib tsoom npoj yaig txhua tus uas tsim txua muaj Phajhauj FONTS los sib koom tes. Txog caij lawm peb yuav tau los zaum ua ke sib tham, tsim kom muaj tib tug KEYBOARD siv rau Phajhauj xwb. Peb sawv daws tsis txhob nyias taus nyias ua li niaj hnub niam no ntxiv lawm. Koj ho xav li cas thiab pom li cas no hais mus rau peb paub.
cwjmemhmong@gmail.com

.
CWJMEM HMONG
The First True Hmong Alphabet
[ Pahauh Hmong ]

Vowels Table(2nd Stage Reduced Version) 
.
Links to News and Information
around the World

[ ] CNN News
[ ] ABC News
[ ] NBC News
[ ] Xinhua News
[ ] Taipei Times
[ ] Thaiware

Radio Broadcasts:
RFA-Lao
VOA-Lao Service
Hmong KPNP1600AM
Hmong KQEQ1210AM

Hmong Links:
[ ] Hmong Script Software
[ ] WWW Hmong Homepage
[ ] Hmongbiz.net/media
[ ] Hmong Vocabulary.com

Entertainments:

H
L
U
B

K
O
J

Copyright © 2003 - All Rights Reserved.