TXHIM KHO PHAJHAUJ HMOOB
Back Home
Muaj coob tus neeg Hmoob uas paub txog tus ntawv Phajhauj Hmoob no los sis tau nyob ze rau ntawm Niam Ntawv Soob Lwj Yaj puav leej hais tias, thaud mas Niam Ntawv Soob Lwj Yaj tau hais tseg tias sawv daws tsis txhob rawm muab tus ntawv Phajhauj no kho. Yuav kho los cia thaum twg yus haiv neeg Hmoob muaj lub teb chaws tso thiab thaum yuav kho los cia 12 xeem neeg Hmoob los nrog kho ua ke mas thiaj mam li kho.

Yog li ntawd, niam no thiaj muaj 2 pab neeg. Pab 1 lawv kawm thiab siv sau tus ntawv Phajhauj Hmoob no raws nraim li thaud Niam Ntawv Soob Lwj Yaj tau qhia tseg xwb, yeej tsis kam hloov kho ib qho twg li. Hos pab 2 mas xav tias yuav kho li cas los kho no ces kuj nyias taus nyias muab kho raws li nyias txoj kev pom tias qhov twg yog qhov yuav zoo dua.

Yog tias Niam Ntawv Soob Lwj Yaj cov lus yeej tau hais muaj li ntawd tiag, xav tias nws cov lus ntawd yeej yog kawg lawm. Tiam sis tej zaum sawv daws yuav tsum tau nkag siab Niam Ntawv Soob Lwj Yaj cov lus yog txhais li cas tiag. Thaum Niam Ntawv Soob Lwj Yaj pib qhia tus ntawv Phajhauj no mas yeej tsis muaj kev ywj pheej kiag. Vim rau qhov tej nom tej tswv lub teb chaws ntawd luag txwv tsis pub Hmoob kawm muaj Hmoob ntawv. Yog luag paub tias leej twg tseem qhia ces luag muab txhom coj mus kaw xwb. Lub sij hawm ntawd mas leej twg yuav qhia thiab kawm ces yog nyiag kawm tom tej hav zoov nkaus xwb.

Cwjmem Hmoob ntseeg tias thaum twg teb chaws thaj yeeb, tsis ua tsov ua rog thiab muaj kev ywj pheej rau kev kawm tus ntawv Phajhauj ywj siab, tshwj xeeb mas yog nyob rau cov teb chaws muaj kev ywj pheej. Peb Hmoob nyob lub teb chaws twg ces peb yog pej xeem lub teb chaws ntawd thiab lub teb chaws ntawd yog peb lub. Tiag-tiag twb dhau caij los lawm ntev, sawv daws cov muaj kev txawj ntse ntau fab neeg thiab txhua tus uas mob siab txhawb tus ntawv Phajhauj no yuav tau los sib tham xyuas txog kev txhim kho lawm. Seb leej twg ho kho tau tus ntawv Phajhauj zoo li cas lawd los coj tuaj sib koom ua ke. Sawv daws mam los xyuas seb qhov twg zoo thiab yog, mam yuav qhov ntawd. Qhov no thiaj yog li cov lus Niam Ntawv Soob Lwj Yaj hais tseg cia lawm ntag. Li tau hais los saum toj no, cov tsis kam kho pheej tuav cia li qub nyob tos xwb los nws tsis yog lawm. Vim peb Hmoob yeej niaj hnub nrog luag lwm haiv neeg ua neej nyob ntiaj teb, niaj hnub hais lus Hmoob, niaj hnub sau ntawv mus los sib cuag ua lus Hmoob thiab niaj hnub vaam meej zuj zus kom raws cuag luag lwm haiv neeg. Peb tsis yog pheej niaj hnub yuav pw tsaug zog tos lawm xwb. Cov uas ho nyias taus nyias muab kho raws nyias siab nyiam xwb los tsis zoo ib zaug thiab, vim yuav ua rau luag lwm tus ntsia peb tus ntawv Phajhauj no tsis muaj qab hau thiab tsis muaj paus ntsis. Txawm peb sawv daws yuav txhim kho zoo npaum li cas ntxiv los, Soob Lwj Yaj xwb thiaj yog tus muaj lub txiaj ntsim tau lub npe thiab peb Hmoob thiaj yuav tau qhuas nws lub npe.

Peb los tsa kom muaj ib lub rooj sab laj loj, hu tag nrho cov koom haum qhia ntawv Phajhauj nyob txhua lub teb chaws xws li teb chaws America, Australia, Thaib teb thiab lwm lub teb chaws, cov tub txawj ntxhais ntse, cov 18 xeem, lwm cov neeg uas muaj kev mob siab txhawb nqa tus Phajhauj Hmoob xws li Cwjmem thiab ntau-ntau tus, saws daws tuaj sib tham ua ke nyob rau ib qhov chaw. Qhov tseeb tsuas yog sawv daws los pom zoo ua ke yuav tib qho lawm xwb, nws tsis tshuav dab tsi ntau lawm. Tej zaum sib tham ib hnub xwb yuav tham haum lawm. Yog tias ho tsis tiav, mam tsa kom muaj ib pab neeg "committee" los mus saib xyuas txuas ntxiv mus kom tiav raws li lub hom phiaj hauv kev sab laj pom zoo. Thaum pab neeg no kho tau thiab pom zoo yuav li cas lawd, Hmoob thiaj li lees yuav. Hos yog cia nyias kho nyias li niaj hnub no ces tej zaum koj-kuv kho tau zoo npaum twg los Hmoob feem coob tsis kam lees yuav. Piv txwv tias Niam Ntawv Soob Lwj Yaj nws twb yeej qhia tus ntawv Phajhauj zoo li ntawd lawm, los Hmoob sawv daws tseem tias tsis tau zoo txaus thiab. Thiaj li tseem nyias taus nyias kho ntxiv tas zog.

Lub hom phiaj kom muaj kev sib tham, yog xav txhawb tus Phajhauj kom nce ib theem mus rau qib siab li no:

  • Sawv daws los pom zoo xaiv seb yuav-yuav Phajhauj lawj twg. Qhov twg yuav tau kho ntxiv thiaj zoo thiab thiaj li hais tau lus Hmoob txhij. Tsis hais lus Hmoob Dawb thiab Hmoob Lees kom hais tau txhua nrho.

  • Los teeb tus qauv ntiv tes ntaus ntawv "Keyboard Layout" kom sawv daws siv tib tug thoob qab ntuj xwb.

  • Txhawb tus Phajhauj mus zwm kom tau rau "Unicode" nrog luag lwm haiv neeg li ntaub ntawv, kom peb tiaj li siv ua tau ntau yam thoob teb chaws li luag lwm haiv neeg. (Twb zwm tau tiav lawm lub 6 hli ntuj hnub tim 16 xyoo 2014)

Vam tias peb sawv daws yuav los sib koom tes txhawb peb tus ntawv Hmoob Phajhauj no kom zoo zuj zus mus.

Vim tias tseem tsis tau muaj kev sib tham pom zoo li hais los no, Cwjmem Hmoob thiaj li tseem yuav tsum tau khaws tus Phajhauj Ntsiab Duas Ob "Second Stage Reduced Version" cia rau hauv no kom tej me tub me nyuam thiaj li paub qhov tseeb yog li cas.

Cwjmem Hmoob

Email: cwjmemhmong@gmail.com
Back Home